Bestuur

Organogram

Goed bestuur

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hanteren bij de uitvoering van hun taken de Zorgbrede Governancecode. Dit betekent dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur de normen uit deze code onderschrijven, hanteren en uitvoeren. Dit is vastgelegd in de statuten van de stichting en het reglement van de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

De Lichtenvoorde heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, de heer H. Poortier. De Raad van Bestuur bepaalt het beleid en voert de directie. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de resultaten van De Lichtenvoorde. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In het reglement van de Raad van Toezicht zijn taken, verantwoordelijkheden en afspraken nader vastgelegd.

Jaardocument

Ieder jaar publiceert De Lichtenvoorde het Jaardocument Maatschappelijke Zorg. Op de website www.jaarverslagenzorg.nl is het volledige verslag in te zien. Op deze website publiceren wij een verkorte versie 2014.

Bekijk het bijgeleverde document.

Reglement Raad van Toezicht

Aan de leden van de Raad van Toezicht worden bepaalde competenties toegedacht. Hiervoor zijn profielschetsen opgesteld. Deze zijn openbaar en worden verstrekt aan de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Verwantenraad en de Cliëntenraad. Bij benoeming van een nieuw lid stelt de Raad een wervings- en selectiecommissie aan uit de eigen kring, soms aangevuld met leden van de Centrale Verwanten Raad of Centrale Cliënten Raad. Deze en andere regels vindt u in het Reglement Raad van Toezicht. Hierin zijn onder andere de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Toezicht vastgelegd.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van De Lichtenvoorde bestaat uit vijf personen die worden benoemd voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw D. Kortschot, voorzitter, op persoonlijk titel, aftredend per 1 januari 2017(herbenoembaar). Staat in het midden boven op de foto.

De heer H.J.A. Hulshof, op persoonlijke titel, aftredend per 1 januari 2019 (niet herbenoembaar).Staat rechts op de foto.

Mevrouw J. Santbergen, op voordracht van de Centrale Verwantenraad, aftredend per 1 januari 2018(herbenoembaar). Staat als tweede links op de foto.

Mevrouw N.J.E.G. Cremers, op voordracht van de Ondernemingsraad, aftredend per 1 januari 2017(herbenoembaar). Staat aks tweede van rechts op de foto.

De heer F.J.A. Kraus op voordracht van de Centrale Cliëntenraad, aftredend per 1 januari 2020 (herbenoembaar) Staat links op de foto.


Voor meer persoonlijke informatie over de leden van de Raad van Toezicht, zie bijgevoegde pagina.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van De Lichtenvoorde toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. De raad van Toezicht toetst verder op veiligheid en risico’s.

Bezoldiging

De bezoldiging voor de Raad van Toezicht bedraagt 7000 euro per jaar voor de voorzitter en 4700 euro per jaar voor de leden. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

Klokkenluidersregeling

Sinds 2010 is er voor de brancheorganisaties in de zorg een vernieuwde Zorgbrede Governancecode van kracht. Deze code regelt dat de zorgorganisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie. Zie voor de regeling onder strategie/documenten. Voor een interne melding klik hier. Voor een externe melding klik hier.

Melding Incidenten en Calamiteiten

Bijgaand protocol is door De Raad van Toezicht vastgesteld en betreft het melden van incidenten en calamiteiten door de bestuurder aan de Raad van Toezicht.

Bekijk het bijgeleverde document.

Toezicht bij De Lichtenvoorde

EXTERN TOEZICHT

Zorgkantoor Zorgkantoren bemiddelen tussen de aanbieders en de ontvangers van langdurige zorg.

VWS Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

IGZ De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten.

VWA De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is onderdeel van de rijksoverheid dat toeziet op veilig voedsel, veilige producten en gezonde dieren.

NMA of ACM Autoriteit Consument & Markt De Autoriteit Consument & Markt is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven.

Externe accountant

NZa De Nederlandse Zorgautoriteit is marktmeester in de zorg. In haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat moet.

Brandweer

Gemeentes

Kwaliteitsinstituut Met het Kwaliteitsinstituut voor de zorg wil het kabinet een forse impuls geven aan de kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg in Nederland. De organisatie wordt geïntegreerd in het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

INTERN TOEZICHT

Centrale Cliënten Raad

Centrale Verwanten Raad

Ondernemingsraad

Jongerenraad De Jongerenraad houdt zich voornamelijk bezig met het adviseren van de raad van een gemeente over wat er gedaan kan worden op het gebied van jongeren en biedt adviezen over veiligheid, scholing, sport, duurzaamheid en huisvesting.

Interne Wmo-raad De Wmo-raad bestaat vaak uit betrokken inwoners of vertegenwoordigers van de doelgroepen. De Wmo-raad is een onafhankelijk orgaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de voorzieningen en alles wat daar verder mee te maken heeft.