Inclusie

Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. De begrippen inclusie en integratie vullen elkaar aan in de hedendaagse maatschappij. De Lichtenvoorde stelt zich ten doel de lokale samenleving aan te spreken op en te ondersteunen in haar rol als inclusieve samenleving, waarbij ook vanuit de samenleving initiatieven komen.

Coalitie voor Inclusie
De Lichtenvoorde is tevens lid van de Coalitie voor Inclusie. Een breed gedragen beweging van mensen en organisaties, die op een positieve manier de uitdagingen in onze samenleving aangaat en actief samen wil werken om een inclusieve samenleving te bevorderen. De Coalitie voor Inclusie werkt aan het verbeteren van de samenleving en de mogelijkheden van deelname daaraan voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Maar ook ouderen en anderen die tijdelijk of langdurig beperkingen ondervinden vallen hieronder.