Strategische planning

In strategisch beleid worden ethiek, waarden en normen van een organisatie ingesloten en wordt een toekomstbeeld geschetst. Strategische planning dat moet leiden tot strategisch beleid is binnen De Lichtenvoorde een proces dat alle geledingen van een organisatie raakt en invloed heeft op alle belanghebbenden (stakeholders).

Beleid wordt op verschillende niveaus (strategisch, tactisch, operationeel) vormgegeven. Er zijn verschillende beleidsportefeuillehouders die zelfstandig initiatieven nemen en deze voorleggen aan de medezeggenschapsraden.
Vanuit het operationeel/tactisch niveau wordt informatie verkregen die als input wordt gebruikt voor de strategische discussie. Hiervoor is onder meer een interne plan-do-check-act cyclus noodzakelijk. Informatie komt ook van externe belanghebbenden en vanuit gewijzigde wet- en regelgeving. Door de rijksoverheid, de zorgkantoren en zorgverzekeraars, gemeenten en de verschillende externe toezichthouders wordt de organisatie geconfronteerd met opgelegd beleid. Opgelegd (extern) beleid wordt geïntegreerd in eigen beleid.

Na vaststelling door de bestuurder en instemming van de Raad van Toezicht wordt het beleid binnen de organisatie bekend gemaakt en geïmplementeerd. Dit wordt ondersteund door presentaties en ondersteunend materiaal, waarbij het management een belangrijke rol speelt. Ook bij de introductie van nieuwe medewerkers wordt ruim aandacht geschonken aan strategisch beleid. Via de websites www.delichtenvoorde.nl en www.werkenbijdelichtenvoorde.nl wordt beleid ook inzichtelijk voor externe belanghebbenden.

Gewijzigd Document Download
14 jun 2013 Organogram De Lichtenvoorde