Het wijkteam en autisme

Autisme is vaak een onzichtbare, levenslange diagnose, die veelal alle levensdomeinen beïnvloedt. Het uit zich in de verschillende levensfases op verschillende manieren. De Lichtenvoorde biedt ondersteuning aan (jong) volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum met rand/normale tot hoge intelligentie.

De aard en intensiteit van autisme is bij iedere persoon verschillend en kan gedurende het leven, maar ook per dag variëren. De behoefte aan begeleiding varieert daardoor per persoon. Door het inzetten van levensloopbegeleiding spelen we daarop in, met als gevolg dat we een continue, flexibele begeleiding bieden die past bij de behoefte van de persoon. De nadruk ligt op de actuele mogelijkheden, uitdagingen, kwaliteiten en kwetsbaarheden van de persoon met autisme.

Levensloopbegeleiding bij autisme

Levensloopbegeleiding betekent ondersteuning in iedere fase van het leven, op alle levensgebieden. Daarbij is er speciale aandacht voor grote en kleine veranderingen die zich in de loop van het leven voordoen. Voor veel mensen met autisme is levensloopbegeleiding essentieel om in hun kracht te komen en te blijven en diepe dalen te voorkomen.

Onze dienstverlening

Specifiek voor mensen met autisme bieden wij:
- Ambulante jeugdhulpverlening (thuisondersteuning)
- Kortdurende, flexibele opvang (zoals weekendopvang, vakantieopvang, naschoolse opvang, training en cursussen)
- Levensloopbegeleiding (thuisondersteuning)
- Wonen voor (jong)volwassenen (zelfstandig of in een woonvoorziening)

Deze vormen van dienstverlening worden daar waar nodig ondersteund door onze autismedeskundige.

Beschermd wonen GGZ-c voor 18+

Indien er sprake is van een gediagnosticeerde psychiatrische problematiek zoals autisme en aanverwante problematiek kan via de centrumgemeente (in Oost Gelderland is dat Doetinchem) beschermd wonen worden aangevraagd. De Lichtenvoorde biedt zowel individueel beschermd wonen (ondersteuning in eigen woning) als zorg met verblijf speciaal voor mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) in Zeddam. Eind 2017 openen we in samenwerking met Sité een woonvoorziening met zelfstandige appartementen waar wonen en zorg gescheiden zijn. Deze appartementen zijn bedoeld voor personen waarbij de overstap van begeleid wonen met permanente begeleiding naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding net te groot is.

Langdurige zorg Wlz

Indien er sprake is van een formele VG-indicatie (CIZ) kan via het zorgkantoor zorg met verblijf worden aangeboden in een van onze woonzorgcentra voor langdurige zorg. Zie hiervoor www.delichtenvoorde.nl


De Lichtenvoorde is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) en werkt samen met het dr. Leo Kannerhuis (de specialist in autisme in Nederland). Zie tevens AutismeTV.