Interventie Hou Vast

Interventie Hou Vast

Binnen De Lichtenvoorde werkt het team ambulante jeugdhulpverlening onder andere met de interventie HouVast. HouVast is een praktische, oplossingsgericht interventie bedoel voor thuiswonende kinderen waarbij (een van) de ouders een licht verstandelijke beperking hebben. HouVast wordt ingezet ter voorkoming van, als vervolg op, of in plaats van een Ondertoezichtstelling (OTS). Het doel is dat de ouders in staat zijn om hun kinderen veilig en ‘goed genoeg’ op te voeden. Hiertoe wordt gewerkt aan acceptatie van hulp, het bouwen van een steunend netwerk en het vergroten van opvoedvaardigheden. In het huidige zorgaanbod ontbrak het aan een passend vervolg zorgaanbod voor deze cliënten na de kinderbeschermingsmaatregel Ondertoezichtstelling. Een zorgaanbod waarin wat is bereikt stevig geborgd kan worden. Door het ontwikkelen van de interventie HouVast is een passend vervolg gerealiseerd. Daarnaast kan het ter preventie worden ingezet om een situatie ‘goed genoeg’ te houden zodat OTS niet nodig is. De interventie HouVast is door het NJI beoordeeld als goed onderbouwt. Voor jongeren/ouders: door HouVast wordt samen met het gezin naar langdurige oplossingen gezocht om een gevaar van verwaarlozing en escalatie van problemen te voorkomen. Dit gebeurt onder meer door het netwerk in te schakelen. Met HouVast worden gezinnen in een vrijwillig kader langdurig ondersteund om kinderen ‘goed genoeg’ op te voeden. Voor verwijzers/uitvoerders: door HouVast hebben professionals een passend zorgaanbod in handen, waarmee ze cliënten ter voorkoming van of na een kinderbeschermingsmaatregel optimaal en aansluitend kunnen ondersteunen. Voor gemeenten: door het inzetten van HouVast kan een dure kinderbeschermingsmaatregel worden voorkomen, eerder worden afgesloten en op een later moment meer ingrijpende (en duurdere) hulp worden voorkomen.

Naschoolse opvang en dagbehandeling

Naschoolse opvang en dagbehandeling

Dicht bij huis of school maatwerk bieden aan kinderen en jongeren is het doel binnen de naschoolse opvang en dagbehandeling. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte kan opvang of dagbehandeling worden gegeven in de regio Achterhoek. Bij naschoolse opvang krijgen kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of autisme en bijkomende problemen in groepsverband ondersteuning en kunnen daarbij deelnemen aan verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten na schooltijd. Het doel van opvang is de thuissituatie te ontlasten.

Download de bijlage
Blended hulpverlening

Blended hulpverlening

Jouw Omgeving is een online behandelprogramma voor jongeren met LVB en hun (gezins)systeem, gericht op het vergroten van de eigen regie, het betrekken van het netwerk en het vergroten van de doelrealisatie. Wat Jouw Omgeving naast deze functies nou juist interessant maakt, is het toevoegen van interactieve hulpmiddelen en online beloningskaarten. Op deze manier kunnen jongeren altijd hun eigen progressie inzien en op hun eigen moment hun ’stoplicht’ invullen of een ’ontspanningsoefening’ doen. Lees hier meer over Jouw Omgeving.

Download de bijlage
De Lichtenvoorde (jongeren aan de slag)

De Lichtenvoorde (jongeren aan de slag)

Onze begeleiders zijn op zoek naar bij-,weekend of vakantiebanen voor jongeren tussen de 14-18 jaar. Dit zijn jongeren met een beperking en eventuele gedrags- of andere bijkomende problematiek. Het doel van jongeren aan de slag is hierbij om zowel het bedrijfsleven en de jongere een positieve werkervaring te laten opdoen, zodat de overgang van school naar werk wordt verkleind en de kans op werk toe neemt voor de jongere. Veel jongeren die ondersteund worden door De Lichtenvoorde hebben geen bijbaan of vakantiewerk naast school. Werk vinden en behouden is niet vanzelfsprekend voor deze jongeren. De Lichtenvoorde gaat samen met hen op zoek naar werkmogelijkheden binnen de reguliere bedrijven. Zowel de bedrijven als werkzaamheden variëren en worden op maat aangeboden bij de jongere. Gedurende dit traject wordt ondersteuning geboden door een begeleider van De Lichtenvoorde. Bij aanvang zal de vorm van begeleiding intensief zijn, later zal deze waar mogelijk worden afgebouwd. Van de werkgever wordt verwacht dat hij waar nodig extra ondersteuning biedt.