Stichting Steunfonds

De ’Stichting Steunfonds ten behoeve van cliënten van De Lichtenvoorde’ is begin jaren 80 in het leven geroepen om kosten die niet gesubsidieerd worden eventueel te vergoeden. Het gaat daarbij om kosten die gemaakt worden ten behoeve van cliënten of groepen van cliënten van De Lichtenvoorde. De Stichting Steunfonds heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het fiscaal nummer van de Stichting Steunfonds is: 816071573. De Stichting Steunfonds staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41040102.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Steunfonds is:

- Het financieel ondersteunen van de niet-subsidiabele aanvragen door Stichting De Lichtenvoorde ten behoeve van haar cliënten of groepen van haar cliënten. Deze aanvragen kunnen zowel tegemoetkomingen als het verstrekken van een lening betreffen.
- Het beheren van het vermogen van de Stichting Steunfond en van het eventueel nog te verkrijgen vermogen;
- Het verwerven van inkomsten; wij staan open voor giften en legaten;
- Het aanwenden van baten die dit vermogen oplevert ten behoeve van het doel van de stichting.

Welke kosten worden vergoed

Het betreft kosten die niet in de reguliere bekostiging zijn meegenomen en waarvoor geen andere bron of sponsor gevonden kan worden. Dit kan bijvoorbeeld voor een aangepaste fiets zijn, een skelter, een scooterrijbewijs of een vergoeding voor de aanschaf van een muziekinstallatie ten behoeve van het opgerichte cliëntenkoor.

Hoe gaat de aanvraag

Aanvragen voor ondersteuning van Stichting Steunfonds worden voorbereid door het team en de sectormanager. De aanvraag bevat in ieder geval een beschrijving van het project met een motivering en eventuele alternatieven. Tevens dient een financiële onderbouwing aangereikt te worden. De aanvraag wordt door de sectormanager ingediend bij de bestuurder van De Lichtenvoorde. De bestuurder beoordeelt de aanvraag op relevantie en toetst deze aan de statuten van Stichting Steunfonds en het reglement en stuurt de aanvraag geaccordeerd door naar Stichting Steunfonds.

Besluit Stichting Steunfonds

In een vergadering besluit de Stichting Steunfonds of ze wel of niet (gedeeltelijk) de aanvraag zal honoreren. Dit besluit wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. De manager bedrijfsbureau wikkelt de financiën verder af. Het wordt door de Stichting Steunfonds erg op prijs gesteld wanneer er een terugkoppeling plaatsvindt nadat met de verkregen donatie van Stichting Steunfonds een project is gerealiseerd.

Vergaderdata van de Stichting Steunfonds

In principe komt het bestuur van de Stichting Steunfonds twee keer per jaar bijeen in een vergadering. De vergaderingen vinden in het voor- en najaar van elk jaar plaats. Zonodig wordt er een tussentijdse vergadering ingelast.

Bestuur van de Stichting Steunfonds

Het bestuur van de Stichting Steunfonds is per eind 2014 als volgt samengesteld:
de heer A. Westra Voorzitter
de heer A.J. Schepers Penningmeester
de heer F. Kraus Bestuurslid
de heer J.G.M. Wolters Secretaris

Gewijzigd Document Download
14 sept 2015 Statuten
14 sept 2015 Financieel verslag 2014