Het wijkteam en ambulante jeugdzorg

Samenwerking tussen sociale wijkteams en 4Jeugd van De Lichtenvoorde

Wat is jeugdzorg, wat wil de wet op de jeugdzorg?

Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms heeft het kind of de jongere hulp nodig, soms ook het hele gezin.

Jeugdzorg is een hulpverlening aan kinderen, jongeren en ouders. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren onbekommerd kunnen opgroeien. Jeugdzorg is vooral een verantwoordelijkheid van de gemeente. Gaat het om jeugdzorg voor kinderen en jongeren met een ernstige verstandelijke beperking (WLZ) dan is het zorgkantoor verantwoordelijk.

Wat biedt De Lichtenvoorde aan sociale wijkteams?

Het sociale wijkteam van de gemeente kent de kwetsbare en problematische gezinnen en heeft de problematiek in kaart gebracht. De Lichtenvoorde onderscheidt zich bij jeugdzorg door, waar mogelijke en noodzakelijk in samenwerking met derden (ketenzorg), de integraliteit daadwerkelijk vorm te geven. Eén coach, één plan. De Lichtenvoorde heeft toegang tot alle noodzakelijke deskundigheid. Er is sprake van 24x7 uur bereikbaarheid en er is een noodopvang ter beschikking. De ambulante jeugdhulpverlening is op drie niveau’s georganiseerd.

Het ambulant diagnostisch centrum (zorginnovatie!)
Deze ambulante dienst richt zich op de diagnostiek van (de leden van) gezinnen waar sprake is van opvoedingsproblematiek van ouders of verzorgers en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. De diagnostiek kan in de gezinssituatie zelf plaats vinden. Diagnostiek leidt tot advies.

Ambulante jeugdhulpverlening
Ambulante jeugdhulpverlening biedt intensieve ambulante gezinsbegeleiding en intensieve orthopedagogische gezinsondersteuning. Deze begeleiding richt zich op verschillende doelgroepen, te weten: gezinnen met (voornamelijk) opvoedingsproblematiek, gezinnen waarbij bij een of meerdere gezinsleden psychiatrische problematiek speelt of bij (een van) de gezinsleden sprake is van een verstandelijke beperking. De basis van de ondersteuning is gericht op kennisvergroting en verandering in gedrag. Er wordt systeemgericht en oplossingsgericht gewerkt met componenten van het competentiegericht werken.

Ambulante orthopedagogische behandeling (zorginnovatie!)
Ambulante orthopedagogische behandeling richt zich op kortdurende behandeltrajecten van een of meerdere gezinsleden met als doel het stabiliseren van de situatie en uithuisplaatsing te voorkomen. De behandeltrajecten richten zich op de behandeling en het verblijf van kinderen en jeugdigen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en tekorten op het gebied van het sociaal aanpassingsvermogen en de (sociale) redzaamheid. Het betreft kinderen en jeugdigen met bijkomende problematiek, zoals leerproblemen, een psychiatrische stoornis en problemen in het gezin en sociale context.

Download bijbehorende PDF

Als ambulante jeugdhulpverlening niet meer volstaat

Als ambulante jeugdhulpverlening niet meer volstaat biedt De Lichtenvoorde een aantal mogelijkheden om voor kortere of langere tijd verblijf (met behandeling) te organiseren. Het gaat dan om:

- Wonen voor jeugdigen met verstandelijke beperking (VG)
- Wonen met behandeling voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB)
- Logeren voor jeugdigen met een verstandelijke beperking (VG)
- Logeren voor jeugdigen met autisme
- Een kort traject in een trainingshuis