Wmo, wegwijs voor gebruikers

Maatwerkvoorziening Wmo

Een burger komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening (ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en participatie), voor zover hij in verband met een beperking niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp (hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten), met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk (personen uit de huiselijke kring of andere personen met wie de cliёnt een sociale relatie onderhoudt) voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie. Een maatwerkvoorziening is daarbij een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer.